Tìm hiểu về Queue trong Java cho người mới bắt đầu

Trong lập trình Java, Queue được biết là một dạng cấu trúc dữ liệu hàng đợi, lưu trữ các phần tử theo thứ tự. Tuy nhiên, trong bài viết dưới đây, Mẫu Website 24h sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Queue trong Java và cách áp dụng nó. Hãy theo dõi đến cuối bài viết để hiểu hơn về Queue trong Java nhé.

Queue trong Java là gì

Queue trong Java được dùng để lưu trữ các phần tử theo thứ tự, cũng giống như List nhưng cơ chế hoạt động của Queue là First In First Out. Có nghĩa là phần tử được add vào đầu tiên sẽ được lấy ra đầu tiên.

Các class thực thi cài đặt Queue

Chúng ta có thể sử dụng các tập hợp của Queue như sau

  • Linkedlist
  • PriorityQueue

Queue trong Java

Làm việc với cấu trúc dữ liệu queue trong Java

Trong queue, các phần tử được lưu trữ và truy cập theo cách First In, First Out. Đó là,  phần tử được thêm vào đầu tiên thì sẽ bị loại bỏ trước.Queue trong Java

 Làm thế nào để sử dụng Queue?

Queue trong Java, chúng ta phải nhập gói java.util.Queue để sử dụng Queue.

Queue trong Java

Các hàm trong queue

Queue interface bao gồm tất cả các hàm của Collection interface. Đó là vì Collection là một interface cha của Queue.

Một số hàm thường được sử dụng trong Queue là:

•  add() – Thêm phần tử đã chỉ định vào queue. Nếu thực hiện thành công, hàm add() trả về true, còn không thì nó sẽ ném ra một ngoại lệ (throw an exception).

•  Offer() – Chèn phần tử đã chỉ định vào queue. Nếu thực hiện thành công, hàm offer() trả về true, nếu không nó sẽ trả về false.

•  element() – Trả về phần tử đầu tiên của queue.  Nếu queue trống sẽ ném một ngoại lệ.

•  peek() – Trả về phần tử đầu tiên của queue. Nếu queue trống thì trả về null.

•  remove() – Trả về và xóa phần tử đầu của queue. Nếu queue trống sẽ ném ra một ngoại lệ (throw an exception).

•  poll() – Trả về và loại bỏ phần tử đầu của queue. Nếu queue trống sẽ trả về null.

Các thao tác với Queue trong Java

Thêm một phần tử vào Queue trong Java

Có 2 cách để thêm giá trị vào Queue trong Java. Các phần tử sẽ được thêm (add) vào cuối của Queue, có thể dụng phương thức add hoặc offer để add các phần tử vào cuối.

Điểm khác nhau giữa hai phương thức add và offer là khi Queue đã đầy nếu ta sử dụng phương thức add thì sẽ nhận được ngoại lệ (Exception), còn vớ offer thì chúng ta sẽ nhận giá trị false.

Queue trong Java

Lấy một phần tử từ Queue

Có thể sử dụng phương thức poll và remove để lấy phần tử đầu tiên của Queue. Điểm khác nhau giữa 2 phương thức poll và remove là nếu Queue là rỗng thì phương thức remove sẽ báo lỗi còn poll sẽ trả về giá trị null.

Queue trong Java

Lấy một phần tử đầu tiên từ Queue

Để lấy phần tử đầu tiên của Queue chúng ta có thể sử dụng phương thức element hoặc peek. Phương thức element sẽ ném ra ngoại lệ nếu Queue là rỗng, còn peek sẽ trả về giá trị null.

Queue trong Java

Xóa phần tử đầu tiên từ Queue

Để xóa một phần tử chúng ta dùng phương thức remove

Queue trong Java

Xóa tất cả phần tử trong Queue

Chúng ta sử dụng phương thức clear để xóa hết các phần tử trong Queue

1
queue.clear();

Kiểm tra phần tử đã có trong Queue

Chúng ta sử dụng phương thức contains để kiểm tra phần tử đã tồn tại trong Queue chưa

Queue trong Java

Duyệt qua phần tử trong Queue

Có thể dùng Iterator hay foreach để duyệt qua các phần tử trong Queue

Queue trong Java

Lời kết

Đến đây bạn đã biết Queue trong Java là gì hay chưa. Hy vọng bài viết này của Mẫu website 24h sẽ hữu ích với các bạn, hiểu rõ được khái niệm cũng như cách dùng Queue trong Java là nền tảng cần biết trong lập trình. Chúc các bạn thành công.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *