List trong Java là gì? Tất tần tật kiến thức về List trong Java

Bạn đang tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Java hay chỉ đơn giản bạn đang muốn tìm hiểu về List trong Java. Đừng bỏ qua bài viết này, Mẫu Website 24h sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về List trong Java trong bài viết này, hãy cùng theo dõi đến cuối bài viết nhé.

List trong Java là gì?

List trong Java là một Interface trong bộ collection Java, được sử dụng để lưu trữ tập hợp các đối tượng hoặc phần tử có thứ tự, trong đó các giá trị trùng lặp có thể được lưu trữ trong một list. Ngoài ra, list trong Java còn có thể được phép sử dụng để lưu trữ một hay nhiều giá trị Null làm phần tử của nó.

List là kiểu lưu trữ có thứ tự nên nó cho phép truy cập vị trí của các phần tử trong list bằng index (chỉ mục). Việc truy cập vào các phần tử trong list thong qua chỉ mục qua đó giúp dễ dàng thao tác với List hơn, trên thực tế List Interface cũng đã cung cấp sẵn rất nhiều phương thức để thực hiện các thao tác với những phần tử bên trong nó như: tìm kiếm, sửa, xóa, chèn,…

Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy List trong thư viện java.util và để sử dụng được kiểu List trong Java ta chỉ cần nhập thư viện:

import java.util.*;

Các hàm của list

List interface bao gồm tất cả các hàm của Collection interface. Bởi vì Collection là một lớp cha interface của List.

Một số hàm thường được sử dụng của Collection interface và cũng có sẵn trong List interface là:

 • add() – thêm một phần tử vào list trong Java
 • addAll() – thêm tất cả phần tử của list này vào list khác
 • get() – giúp truy cập ngẫu nhiên các phần tử từ list
 • iterator() – trả về đối tượng iterator có thể được sử dụng để truy cập tuần tự các phần tử của list
 • set() – thay đổi các phần tử của một list
 • remove() – xóa một phần tử khỏi list
 • removeAll() – xóa bỏ tất cả các phần tử khỏi list
 • clear()- loại bỏ tất cả các phần tử khỏi list (hàm này sẽ hiệu quả hơn hàm removeAll())
 • size() – trả về độ dài của list
 • toArray() – chuyển đổi một list thành một mảng
 • contains()- trả về true nếu một list chứa phần tử được chỉ định

Khai báo List trong Java

Để sử dụng được List trong Java, chúng ta chỉ cần khai báo (khởi tạo) một lớp có tên là List(). Khi khởi tạo một đối tượng List mới, ta có thể khởi tạo List và triển khai Interface List theo các lớp là ArrayList()LinkedList()Stack() và Vector().

Trong đó, hai lớp thường được sử dụng để triển khai khi khởi tạo một List mới đó là: lớp ArrayList() và lớp LinkedList() được sử dụng rộng rãi trong lập trình Java. Kể từ phiên bản Java 5, lớp Vector() đã không còn được dùng để triển khai một List trong Java.

Dưới đây là các ví dụ khởi tạo một List mới sử dụng lớp ArrayList() và lớp LinkedList() để triển khai List đó:

 

list trong Java

Trong các chương trình của chúng tôi, một List mới khi được khởi tạo sẽ được triển khai theo lớp ArrayList(). Như trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ cùng khởi tạo một List mới và thực hiện kiểm tra số lượng phần tử bên trong List đó, cũng như kiểm tra List có rỗng hay không?

list trong Java
Kết quả:
list trong Java

Thao tác với List trong Java

Có rất nhiều thao tác với List trong Java, các thao tác ấy có thể là: Thêm các phần tử vào List, get và set phần tử trong List, sắp xếp List, chuyển đổi mảng thành List, duyệt các phần tử trong List, chuyển đổi List thành mảng,…

Thêm phần tử vào List trong Java

Để thêm phần tử vào List ta cần khai báo List đó. Có thể triển khai List đó bằng cách sử dụng lớp ArrayList() tiếp theo, ta chỉ cần gọi đến phương thức List.add() và truyền vào phần tử cần thêm vào List như bên dưới đây:list trong Java

Kết quả: list trong Java

 

Get và set phần tử trong List trong Java

Phương thức List.get() là hành động được dùng để lấy ra một phần tử có trong List. Việc lấy ra phần tử này sẽ thông qua chỉ mục của phần tử cần lấy (hay index của phần tử đó). Ta chỉ cần truyền vào phương thức List.get() một index của phần tử cần lấy thì có thể lấy ra giá trị phần tử tại vị trí index thuộc trong một List.

Phương thức List.set() là hành động được dùng để thay đổi một phần tử có trong ListViệc thay đổi phần tử này cũng được thực hiện thông qua chỉ mục của phần tử cần cập nhật giá trị (hay index của phần tử đó). Ta cần truyền vào phương thức List.set() một tham số chỉ mục index và giá trị mới cần cập nhật tại index đó, khi đó ta sẽ có thể thay đổi được giá trị tại vị trí index trong List.

list trong Java

Kết quả:

list trong Java

Chuyển mảng thành List trong Java

Chúng ta có thể chuyển đổi mảng thành List bằng cách duyệt qua mảng và thêm từng phần tử vào List đó bằng cách sử dụng phương thức List.add().

list trong Java

Kết quả:

list trong Java

Sắp xếp List trong Java

Chúng ta sẽ sử dụng phương thức Collections.sort() để sắp xếp phần tử bên trong List.

list trong Java

Kết quả:

list trong Java

Duyệt các phần tử List trong Java

Có 2 cách để thực hiện duyệt qua các phần tử có trong một List đó là:

 • Sử dụng vòng lặp for thông thường
 • Sử dụng List Iterator

Ví dụ đầu tiên, chúng ta cùng sử dụng vòng lặp for thông thường để duyệt qua các phần tử trong một List như sau:

list trong Java

Kết quả:

list trong Java

Chuyển List thành mảng trong Java

Chúng ta có thể chuyển đổi một List thành một mảng bằng cách gọi phương thức List.toArray() mà không cần sử dụng vòng lặp for nào. Như ví dụ dưới đây, ta sẽ thực hiện chuyển các phần tử có trong List có kiểu String về mảng lưu trữ String như sau:

list trong Java

Kết quả:

list trong Java

 

Lời kết

Đây là kiến thức nền tảng mà các lập trình viên Java cần biết. Hy vọng bài chia sẻ này của Mẫu Website 24h sẽ hữu ích với các bạn, sau bài viết có thể hiểu được List trong Java là gì và sử dụng nó một cách thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *